+32(0) 15 52 70 74 info@focusontalent.eu

Pricacy Policy

Bescherming van persoonsgegevens – Privacyverklaring

  1. Algemeen

Focus on Talent BVBA is een selectie-, rekruterings-, en assessment center kantoor in de medische sector met maatschappelijke zetel te Vlieghavenlaan 13, 3140 Keerbergen, België ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0846.320.446 (“Focus on Talent”).

Deze privacy policy is opgesteld om u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens conform de Privacywetgeving zoals gedefinieerd in artikel 2.

Deze privacyverklaring kan op elk moment door Focus on Talent worden gewijzigd. Raadpleeg deze daarom regelmatig.

  1. Juridisch kader

Deze privacy policy is onderworpen aan de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, zoals:

1. de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”);

2. Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”) (“AVG”);

3. alle andere toepasselijke regelgeving betreffende de bescherming van het privéleven en de verwerking van persoonsgegevens, (samen of afzonderlijk de “Privacywetgeving”).

In het kader van haar selectie-, rekruterings-, en assessment center diensten en haar potentiële relaties met kandidaten/prospects enerzijds en klanten/aanwervers anderzijds, kan Focus on Talent alle persoonsgegevens verwerken die nuttig kunnen zijn om een zo uitgebreid en waarheidsgetrouw mogelijk beeld te vormen van uw professioneel profiel als kandidaat/prospect of als klant/aanwerver (hierna het “Doel”), in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywetgeving en deze voorwaarden.

Deze privacyverklaring geldt voor alle activiteiten en diensten van Focus on Talent en de door haar aangeboden producten, waaronder haar website en haar activiteiten zoals vermeld op haar LinkedInpagina. Deze privacyverklaring is echter niet van toepassing op diensten of producten van derden waarnaar zou kunnen worden verwezen en waarop een andere privacyverklaring van toepassing kan zijn.

3. Gebruiken, verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

U geeft Focus on Talent hierbij uw vrije, uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming om alle persoonsgegevens op te vragen, te verzamelen en te verwerken die nuttig kunnen zijn voor het Doel, zoals: uw voornaam, familienaam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, loon, telefoonnummer, BTW-nummer, voorkeurstaal, professionele achtergronden, ervaringen, link naar Uw LinkedInprofiel, foto of afbeelding, motivatie, cv’s, feedback enz. in dit verband.

U garandeert als kandidaat/prospect enerzijds of klant/aanwerver anderzijds dat de gegevens die u meedeelt aan Focus on Talent juist en volledig zijn.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens aan Focus on Talent en/of een beroep te doen op de selectie-, rekruterings-, en assessment center diensten van Focus on Talent, wordt deze gerechtigd om alle in artikel 3.1 vermelde persoonsgegevens te (laten) verzamelen, gebruiken, verwerken, laten verwerken en door te geven aan dataververwerkers en, mits uw toestemming, aan hetzij kandidaten/prospects hetzij klanten/aanwervers, om:

(1) het doel te bereiken;

(2) de uitvoering van de overeenkomst(en) die zal/zullen worden of worden/werden afgesloten met u of uw werkgever, juridische entiteit of organisatie;

(3) aantrekken van nieuwe partijen;

(4) de behoeften en voorkeuren van u als kandidaat/prospect enerzijds of klant/aanwerver te begrijpen en om deze op elkaar af stemmen;

(5) u verder te informeren over de activiteiten en de ontwikkelingen in de gezondheidssector en/of de werking en/of het aanbod en/of de behoeften van Focus on Talent of van (potentiële) kandidaten/prospects enerzijds of klanten/aanwervers anderzijds;

(6) u marketingmateriaal bezorgen over activiteiten, zoals updates, nieuwsbrieven, en andere informatie te bezorgen die nuttig zouden kunnen zijn in het kader van rekrutering of selectie in de medische sector;

(7) het informeren van derde partijen (bv. onderaannemers, partners of contracterende partijen);

(8) een klanten- en leveranciersbestand aan te leggen en te beheren;

(9) statistische gegevens te verkrijgen;

(10) de toepasselijke regelgeving te kunnen naleven.

Focus on Talent kan hiervoor uw persoonsgegevens doorgeven aan derden: ofwel, mits uw toestemming, hetzij kandidaten/prospects hetzij klanten/aanwervers ofwel aan verwerkers van persoonsgegevens. Deze derden kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie gevestigd zijn. Deze data van persoonlijke aard met betrekking tot individuen kunnen dus ook aan bedrijven in niet EU-landen verstrekt worden, ongeacht het feit of dit niet EU-land al dan niet dezelfde garanties voor een adequaat niveau van privacybescherming biedt.

Focus on Talent is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden, zijnde de dataververwerkers en, mits uw toestemming, hetzij kandidaten/prospects hetzij klanten/aanwervers, maken van uw persoonsgegevens.

Focus on Talent zal de hierboven vermelde gegevens opslaan voor de periode dat u een potentiële kandidaat/prospect of klant/aanwerver bent voor Focus on Talent, tenzij u uiteraard expliciet hebt gevraagd volgens artikel 4 aan Focus on Talent om dit niet te doen.

  1. Rechtsgrond en toepassingsgebied

 Focus on Talent kan zich baseren op één van de volgende rechtsgronden voor de verwerking van de persoonsgegevens:

(1) een mondeling of geschreven, formele of informele overeenkomst die u heeft afgesloten met Focus on Talent in het kader van haar activiteiten zoals hierboven omschreven (vb een beroep doen op de selectie-, rekruterings-, en assessment center diensten van Focus on Talent en/of de voorbereidingen en/of de ermee verband houdende diensten hiermee impliceren een overeenkomst);

(2) de vrije, uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming van de betrokkene aan Focus on Talent, haar partners (vb onderaannemers, partners of contracterende partijen) om persoonsgegevens te verwerken. U kan uw toestemming geven door elk middel, zoals maar niet beperkt tot post, e-mail, online of offline toestemmingsformulier of mondeling;

(3) een wettelijke verplichtingen; en/of

(4) een gerechtvaardigd belang van Focus on Talent.

Focus on Talent treedt op als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker van uw persoonsgegevens, dewelke het (i) rechtstreeks van u, of (ii) onrechtstreeks via derden, zoals uw werkgever, uw organisatie, online en offline onderzoek, onderaannemers, partners of contracterende partijen, kan verkrijgen.

Door uw persoonsgegevens over te maken aan Focus on Talent en/of door een overeenkomst af te sluiten met Focus on Talent, impliceert dat u:

(1) zich volledig, bewust en geïnformeerd verklaart met deze privacy policy en dit zonder voorbehoud aanvaardt;

(2) uw vrije, uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming verleent aan Focus on Talent om uw persoonsgegevens te (verwerken in overeenstemming met dit Addendum en de Privacywetgeving; en

(3) garandeert dat u de vrije, uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming hebt verkregen van betrokkenen van wie de persoonsgegevens worden verstrekt om alzo Focus on Talent toe te staan om deze persoonsgegevens te verwerken of laten verwerken in overeenstemming met de privacy policy en de Privacywetgeving.

Bijgevolg verleent u Focus on Talent uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor het bereiken van het Doel.

  1. Rechten

De Privacywetgeving verleent u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft kosteloos het recht:

(1) op inzage en kopie van uw persoonsgegevens;

(2) om uw persoonsgegevens te laten verbeteren indien hierin fouten zouden staan;

(3) uw persoonsgegevens te laten wissen voor zover:

a) uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn om het Doel te bereiken;

b) uw toestemming wordt ingetrokken en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van de persoonsgegevens;

c) u bezwaar heeft gemaakt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van de persoonsgegevens;

d) de persoonsgegevens onregelmatig zijn verwerkt;

e) er een wettelijke verplichting is om uw persoonsgegevens te wissen;

(4) om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken;

(5) om uw persoonlijke gegevens te laten overdragen aan derden;

(6) op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, in het bijzonder in het kader van direct marketing;

(7) om uw toestemming in trekken op grond waarvan Focus on Talent gerechtigd is uw gegevens te verwerken;

(8) om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (“Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer” of “Privacycommissie”) indien hij/zij van mening is dat de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens strijdig is met de Privacywetgeving.

Mits bewijs van identiteit (kopie voorkant identiteitskaart) kan u voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten en voor verdere vragen een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten via e-mail aan Focus on Talent info@focusontalent.eu. 

  1. Beveiliging en aansprakelijkheid

 Focus on Talent treedt op als de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Focus on Talent verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. De door u aan Focus on Talent bezorgde persoonsgegevens blijven bewaard bij Focus on Talent of desgevallend de verwerker van persoonsgegevens in de cloud of op servers, al dan niet in België. U erkent en aanvaardt dat het doorsturen en bewaren van persoonsgegevens nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die u zou lijden door het onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door derden nooit op Focus on Talent kan worden verhaald.

Het totale bedrag van de aansprakelijkheid in hoofde van Focus on Talent voor eventuele schendingen van deze privacy policy en/of de Privacywetgeving is beperkt tot 1.500 (duizend vijfhonderd) euro.

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 U gaat ermee akkoord dat alle zaken tussen u en Focus on Talent in verband met persoonsgegevens en privacy-aangelegenheden, exclusief worden beheerst door het Belgische recht.

Elk geschil in verband met persoonsgegevens behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven, met uitsluiting van iedere andere rechtbank.

 

logo
Vlieghavenlaan 13
3140 Keerbergen
België

info@focusontalent.eu
+32(0) 496 54 49 29
+32(0) 15 52 70 74

© Focus on Talent     Privacy Policy     Disclaimer      Sitemap